John Grisham

John Grisham

266 books

The Firm

by John Grisham

4.00 of 517,918

The Client

by John Grisham

3.99 of 355,089

The Pelican Brief

by John Grisham

3.98 of 327,402

The Runaway Jury

by John Grisham

3.97 of 242,225

The Rainmaker

by John Grisham

3.93 of 152,307

The Chamber

by John Grisham

3.78 of 114,339

The Partner

by John Grisham

3.91 of 99,785

The Testament

by John Grisham

3.85 of 93,521

The Street Lawyer

by John Grisham

3.83 of 93,523

The Brethren

by John Grisham

3.72 of 78,925

The Racketeer

by John Grisham

3.81 of 75,662

The Broker

by John Grisham

3.78 of 75,768

The Last Juror

by John Grisham

3.86 of 72,171

A Painted House

by John Grisham

3.69 of 70,069

The King of Torts

by John Grisham

3.67 of 69,821

Gray Mountain

by John Grisham

3.55 of 70,807